ضوابط و مقررات عمومی ارزشيابی مدارک و دانشگاه های خارجی مورد تایید در ایران

نظام آموزشی در انگلستان

 

تحصيلات پيش دانشگاهی

تحصيلات در انگلستان از پنج سالگی آغاز می شودو طی يک دوره پنج ساله ابتدايی کودکان با محيط و نحوه آموزش و شرايط محل تحصيل آشنا شده و وارد دوره متوسطه می شوند که روابط منظم تری دارد و اين دوره با شرکت در امتحانات مربوطه واخذ گواهينامه (General Certificate Secondary Education(G.C.S.E) پايان می پذيرد.کسانی که مايل به ادامه تحصيل در مراکز آموزش عالی هستند ،بايد پس از گرفتن گواهينامه G.C.S.E دوره موسوم به A_Level را طی دو سال با موفقيت بگذرانند.

نمرات اين دروس به درجات A.B.C.D.Eتقسيم می گرددو کسانی که حداقل دو درس A_level آنها در سطح A,B,C باشد،

می توانند وارد دانشگاه شده و برای دوره Bachelor ادامه تحصيل دهند . افرادی که نمرات دروس آنان EوD باشدوارد دوره های پايين تر H.N.D می شوند يا در مراکز آموزش عالی با کيفيت پايين تر تحصيل می کنند.

تحصيلات دانشگاهی

برای ورود به دانشگاه های انگلستان گذراندن و موفقيت آميز امتحانات A_Levelحداقل دردو درس الزامی است.

دارندگان ديپلم دبيرستان از بيشتر کشورها نيز برای ورود به دانشگاه های انگلستان بايد امتحانات فوق را بگذرانند .البته طی سا ليان گذشته در مواردی دانش آموزان سالهای آخر کالج ها و دبيرستانهای جامع از طريق تکميل برگ مخصوص و جايابی مرکز گزينش دانشگاهی (UCCA) مجوز ورود به دانشگاه ها را يافتند.

بدين صورت کهUCCA مکاتبات لازم را با دانشگاه های انتخابی انجام داده و پس از مدتی متقاضيان واجد شرايط را به دانشگاه ها معرفی می کند و دانشگاه نظرات خود را در مورد عدم پذيرش ،پذيرش بدون قيد و شرط ويا پذيرش با شرط نمره در دروس مخصوص و مصاحبه اعلام می کند.

در صورتيکه نمرات دانشجو از حد نصاب لازم کمتر باشد ،دانشگاه در ضمن مصاحبه با دانشجو مشکل را رفع يا او را به دانشگاه ها يا کالج های ديگر معرفی می کند .داوطلبان بالای 23 سال در صورت داشتن سابقه کاری مرتبط با رشته می توانند بدون پشت سر نهادن دوره های A_Levelبه عنوان Mature Studentوارد دانشگاه شوند.

دوره های تحصيلی

1.دوره های هنری و حرفه ای منتهیبه مدارک HNC,HND,College Diploma  يا Higher Diploma از دوره هايی هستند که پس از دو يا سه سال تحصيل به دليل شرط ورود آسان تر يا A_Level  با نمره (D,E)طی می شود.

2_Bachelor: با سه سال تحصيل تمام وقت يا چهار سال تحصيل با کار توام (Sandwich Course) است.البته داوطلبين بدون دارا بودن نمره A_Level  می توانند در برخی از دانشگاه ها دوره Bachelor را به شرط پشت سر نهادن يک سال ابتدايی (Foundation Year) آغاز کنند که در مجموع اين دوره چهار سال تحصيلی است . مدرک دوره Bachelorبه دو نوع HonoursوOrdinary تقسيم می شود و مدرک Honours خود به چهار نوع Second1(and 2),First تقسيم می شود.

بديهی است که مدرک Honour_First بالاترين ،Ordinary  پايين ترين سطح را دارد.دوره های Bachelor چهار سال تحصيلی و

Sandwich Course،علاوه بر سه سال تحصيلی ،کار نظارت شده در کارخانه را به همراه دارد که معمولا به صورت دو شش ماه يا يک سال کارورزی بين سالهای تحصيل است .اين دوره جنبه عملی يا کاربردی و حرفه ای دارد و امکان اشتغال بيشتری را فراهم می آورد.

3.Post Gradute Diploma(PGD):که اخذ آن بعد از گذراندن  دوره های HD,HNC,HND در دانشگاه های کشور انگلستان ميسر است .اين دوره می تواند اولين مرحله از سير تحصيلی دوره Masterنيز باشد.

4.Master:برای ورود به اين دوره امتحاناتی صورت نمی گيرد ،بلکه با توجه به نمرات دوره Bachelor،مصاحبه و نظر معرف ها ،دانشجو پذيرفته می شود.

اين دوره به دو صورت ارايه می گردد :الف_درس و پژوهش (By Course) ب_با پژوهش (By Research). در حالت اول دانشجو پس از شش ماه حضور در کلاس و موفقيت در امتحانات ،پژوهش کوتاه مدتی را انتخاب می کند که پس از دفاع موفقيت آميز از آن ،به دريافت مدرک Master نايل می شود. اخيرا نظام Modular نيز معرفی شده است .در اين نظام (Modular)دانشجو حق انتخاب نوع کلاسهای درسی را دارد و با انتخاب حدود 5_6 Modul که هر کدام در حد سه واحد است ،تحصيل آغاز می شودوسپس انجام پژوهشی مد نظر قرار می گيرد . اين دوره معمولا يک سال طول می کشد و شروع آن از اکتبر هر سال است.

در حالت By Research کلاس درسی در کار نيست و تنها کار پژوهشی ارايه می شود و طول آن معمولا دو سال است. اين دوره می تواند  همچون دوره دکترا در اکتبر ،ژانويه و آوريل آغاز شود.

5.M.Phil :اين دوره اولين مرحله دوره دکترا (Ph.D) است،اما به صورت مستقل نيز بعد از دوره های BachelorياMaster در بعضی از دانشگاه ها و رشته ها ارايه می شود.

Ph.D: اين دوره منحصرا با پژوهش است  دراين پژوهش بايد مجهولی کشف ،يا موضوع جديدی در يکی از رشته های علوم ارايه شود.مدت متوسط اين دوره سه سال است و در بعضی موارد برای بالا بردن توان نظری دانشجو چند درس يا سمينار نيز ارايه می شود.

در نظام تحصيلی انگلستان اخذ مدرک Ph.D مستقيما پس از دوره                  Bachelor نيز ممکن است،که در اين صورت بايستی وضعيت علمی کاملا مطلوبی داشته باشد.

نحوه ارزشيابی مدارک تحصيلی

1.مدارک BTEC Higher,HD,HNC,HND و کليه مدارک با 2 يا 3 سال تحصيل که منجر به اخذ مدرک Bachelor نمی شود.بعد از ديپلم دبيرستان ،«کاردانی»ارزشيابی می شود.

تبصره :مدرک Diploma in Art&Designو ديگر ديپلم های هنری با توجه به شرط ورودی (داشتن 4 درس GCSEيا Foundationيکساله) و طول مدت تحصيل سه ساله ،«کاردانی» در رشته مربوط ارزشيابی می شود.

2.مدارک ذکر شده در بند ي: به همراه Diploma  يک سال تحصيل يا Post Gradute Diploma(PGD) در مجموع ، «کارشناسی»ارزشيابی می شود.

4.مدرک PGD بعد از کارشناسی فقط صحت صدور صادر می شود.

5.مدارک Master(By Course) با شرط داشتن کارشناسی «کارشناسی ارشد»ارزشيابی می شود.

6.مدارک Master(By Research) وPhil  و M.phil با شرط داشتن کارشناسی ،«کارشناسی ارشد ، ارزشيابی می شود.

تبصره:مدرکM.phil در صورت دارا بودن کارشناسی ارشد فقط صحت صدور آن تاييد می گردد.

7.مدرک Architectur Diploma  با دو سال تحصيل تمام وقت بعد از B.A. يا معادل آن در معماری ،«کارشناسی ارشد»ارزشيابی

می شود.

8.مدارک Ph.D با شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد «دکترا»ارزشيابی می شود.

تبصره:در صورتی که مدارک دکترا بدون تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد(Master)وپس از دريافت مدرک کارشناسی (Bachelor) اخذ شده باشد،در ذيل ارزشنامه جمله «اين تحصيلات پس از اتمام دوره کارشناسی انجام شده است »قيد می شود.

تبصره:مدارک حرفه ای که بدون تحصيل دانشگاهی (آکادميک)اخذ شده باشددر هيچ کدام از رشته ها ارزشيابی نمی شود.

9_مدارک دانشگاه آزاد انگلستان (Open University) فقط در دوره (Bachelor) کارشناسی (رشته های غير فنی ) با شرط داشتن ديپلم دبيرستان و ارايه گواهی شرکت در جلسات حضوری ساليانه ،همتراز دانشگاه پيام نور قابل ارزشيابی است و در ارزشنامه عبارت (نيمه حضوری )ذکر می شود.

10_هيچيک از مدارک اخذ شده از مراکز آموزش عالی خصوصی (Private) و نيز تحصيلات غير حضوری ،مکاتبه ای و ترددی ارزشيابی نمی شود.

معرفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در انگلستان

 


1_University of Cambridge

2_University of Cambridge

3_London School of Economics and Political Science

4_Imperial College of Sciencce

5_University College London

6_UMIST

7_University of Bath

8_University of Warwick

9_Lancaster University

10_University of York

11_University of Essex

12_University of Sussex

13_ University of Edinburgh

14_ University of Bristol

15_ University of Wales,Cardiff

16_ University of St Andrews

17_Cranfield University

18_ University of Durham

19_ University of Sheffield

20_ University of Southampton

21_Royal Holloway ,University of London

22_King Colleg London

23_ University of Manchester

24_ University of Birmingham

25_ University of Leeds

26_Goldsmiths Colleg

27_Royal Veterinary College

28_ University of East Anglia

30_ University of Nottingham

31_Loughborough University

32_Birkbeck College

33_ University of Wales College of Medicine

34_ University of Reading

35_ University of Glasgow

36_Heriot _Watt University

37_Aston University

38_ University of Liverpool

39_ University of Salford

40_ University of Newcastle upon Tyne

41_ University of Stirling

42_ University of Leicester

43_Queen Mary and Westfield Westfield College

44_ University of Dundee

45_ University of Strathclyde

46_ University of Exeter

47_ University of Wales,Swansea

48_The Queens University of Belfast

49_ University of Bradford

50_Unuversity College of North  Wales,Bangor

51_ University of Kent at Canterbury

52_Keele University

53_Brunel University

54_ University of Aberdeen

55_ University of Ulster

56_ University of Hull

57_ University of Wales,Aberystwyth

58_City University

ب)دانشگاه و مراکز اموزش عالی انگلستان ،گروه دو(خوب).

مدارک اخذ شده ,Master,Bachelor,HND)  .(Ph.Dازدانشگاه های گروه دو نيز ارزشيابی می شوند،اما توصيه می شود در دوره دکترا (Ph.D)تنها در دانشگاه های گروه يک (ممتاز)ادامه تحصيل داده شود.

1_Sheefield Hallam University

2_ University of Wales,Lampeter

3_ University of Westminster

4_Nottingham Trent University

5_ University of Greenwich

6_ University of Hertfordshire

7_South Bank University

8_ University of Portsmmouth

9_ University of Plymoouth

10_Napier University

11_ University of Brighton

12_Oxford Brookes University

13_ University of West of England,Bristol

14_Manchester Metropolitan University

15_University of Sunderland

16_Robert Gordon University

17_Liverpool John Moores University

18_ University of East London

20_ University of North London

21_Thames Vally University

22_Middlesex University

23_University of Northumbria at Newcastle

24_De Montfort University

25_Glasgow Caledonian University

26_University of Linolnshire and Humberside

27_Leeds Metropolitan University

28_University of Central Lancashire

29_University of Huddersfield

30_Kingston University

31_Coventry University

32_Staffordshire University

33_London Guildhall University

34_University of Derby

35_University of Paisley

36_Anglia Polytechninc University

37_Bolton Institute of HE

38_Bournemouth University

39_University of Abertay Dundee

40_University of Central England in Birmingham

41_University of Wolverhmpton

42_University of Teesside

43_University of Luton

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               چگونگی ارزشيابی مدارک تحصيلی دانشگاه های انگلستان

مدارک

شرايط

ارزشيابی

HND,HNC,Higher Diploma

Diploma in Art&Design

2يا3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

کاردانی

مدارک فوق+PGD

Bachelor

مجموع تحصيلات

3 يا 4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

کارشناسی

Master (By Course)

(By research)

M.phil

Arcitecture Diploma

داشتن کارشناسی

کارشناسی ارشد

Doctor of Philosophy

(Ph,D)

3 سال تحصيل

دکترا

PGD

بعد از کارشناسی

صحت صدور

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۶ساعت 11:24  توسط موسسه مجمع  |